linika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva logo
FAQ - často kladené otázky

Ročne vykonávame v rámci celého spektra výkonov cca 2000 operácií. K dispozícii máme dve ortopedické operačné sály. Operačné sály sú súčasťou Centrálneho operačného traktu so superaseptickým prostredím potrebným na zabezpečenie optimálnych podmienok ku "kostným" operáciám. K chirurgickému ošetreniu septických stavov využívame špecializovanú septickú operačnú sálu. Spektrum zahŕňa artroplastické operácie, výkony tkanivového inžinierstva, artroskopické operácie, operatívu detskej ortopédie, chirurgiu ruky a nohy, liečbu infekčných komplikácií a úrazov pohybového aparátu.

  S predlžovaním veku obyvateľstva narastá aj počet pacientov, ktorých ťažkosti s kĺbmi privedú k rozhodnutiu o implantácii umelej kĺbovej náhrady (umelý kĺb, endoprotéza,...).

  Implantácie umelých kĺbových náhrad patria medzi najúspešnejšie typy operácií. Aj keď nie u úplne každého zabezpečia odstránenie všetkých predchádzajúcich ťažkostí, u takmer všetkých pacientov vedú k zásadnému zlepšeniu života, zmierneniu až odstráneniu bolestí a zlepšeniu pohyblivosti kĺbu a mobility pacienta. Výskyt komplikácií pri operáciách umelých kĺbov je pomerne malý, ale tak ako pri každom operačnom výkone, ich výskyt je možný.

  Najčastejšie sa realizujú implantácie náhrad bedrového a kolenného kĺbu. Menej často ramenného. Aj keď je možná náhrada aj iných kĺbov, sú to pomerne zriedkavo realizované operácie.

  Na našom pracovisku realizujeme implantácie kĺbových náhrad už viac ako 40 rokov. Vzhľadom k tomu, máme k dispozícii skúsený tím lekárov a ostatných pracovníkov k ich vykonávaniu. V rámci centrálneho operačného traktu využívame operačné sály s hygienickým režimom určeným k týmto operáciám.

  Ročne implantujeme viac ako 500 endoprotéz. Napriek potrebe ročne operovať väčší počet pacientov (vzhľadom ku kapacitným možnostiam poskytovaných anestézií), to v súčasnosti nie je možné a určité čakacie doby na termín operácie sú nevyhnutné. V prípade výskytu komplikácií resp. potreby následných operácií (napr. pre infekcie, uvoľnenie a pod.), realizujeme tieto výkony na našom pracovisku. Za účelom týchto revíznych operácií prijímame na požiadanie aj pacientov, ktorí boli prvotne operovaní na iných pracoviskách.

  Na našom pracovisku nie sú potrebné žiadne doplatky od pacienta. Okrem nadštandardných izieb sú všetky náklady na liečbu hradené zdravotnými poisťovňami.

  Používame moderné, ale overené produkty dlhoročných výrobcov. Využívame rôzne typy implantátov podľa potrieb našich pacientov. V prípade potreby a indikácie ošetrujúcim lekárom máme k dispozícii počítačovú navigáciu pri implantácii kolenného kĺbu.

  Spolupracujeme so Slovenským artroplastickým registrom pri evidencii implantátov.

  Po operácii sú pacienti aj v starostlivosti fyzioterapeuta za účelom správneho nácviku chôdze. Aby bola následná starostlivosť o pacienta po operácii zabezpečená komplexne, umožňujeme aj ďalší pobyt na rehabilitačnom pracovisku a dohodneme preklad priamo z našej kliniky.

  Objednanie na vyšetrenie je možné na t.č. 055/640-3563.

  V prípade, že sa chcete viac informovať o event. rizikách operácie, môžete si v sekcii „Informované súhlasy“ vyhľadať a prečítať o príslušnej operácii podrobnejšie.

  Artroskopia je minimálne invazívna diagnostická a terapeutická operačná metóda, ktorou sa ošetrujú vnútrokĺbové poškodenia. Výhodou artroskopie sú malé operačné rany, veľkosti približne 1 cm, ktoré zanechávajú len maličké jazvy, dokonalé zobrazenie kĺbu (vďaka videokamere a optickej sústave šošoviek, ktorá zväčšuje obraz), rýchlejšie hojenie a nástup rehabilitácie, kratšia práceneschopnosť, menšia pooperačná bolesť a nižšie riziko infekcie.

  Kedy je ARTROSKOPIA VHODNÁ?
  Pri poranení kĺbu, ktoré súvisí priamo s úrazom alebo s jeho následkami. Podľa jednotlivých kĺbov môžeme ošetriť nasledovné poškodenia:

  Artroskopia kolena

  Kolenný kĺb sa skladá zo skĺbenia kostí – stehennej (spája sa s píšťalou a ihlicou predkolenia) a jabĺčka (pri zohýbaní kolena sa posúva po chrupavke v žliabku stehennej kosti). Medzi chrupavkovými koncami píšťaly a stehnovej kosti sa nachádzajú menisky. Kolenný kĺb v bočnom smere stabilizujú postranné väzy kolena a v predozadnom smere, vo vnútri kĺbu, tzv. skrížené väzy.

  Menisky zabezpečujú rovnomerné rozloženie síl v kolene. Ich úlohou je tiež vyrovnávanie nerovnosti kĺbových plôch. Menisky majú polmesiačikovitý tvar, na priereze trojuholníkový, a sú tvorené z väzivovej chrupavky. Najčastejšou príčinou ich poškodenia je tzv. podvrtnutie (distorzia) kolena. Ide o trhliny rôzneho tvaru a umiestnenia, pričom „najzraniteľnejšou časťou“ je tzv. zadný roh menisku. Práve na tomto mieste je meniskus vystavený najväčšej záťaži a pri úraze veľkým tržným silám. U starších ľudí dochádza vplyvom degeneratívnych zmien k trhline menisku aj pri ľahšom úraze.

  Väčšina poranení menisku, najmä pri chronických ťažkostiach, sa v súčasnosti lieči artroskopiou, pričom sa preferuje sutúra (zošitie) menisku (možná len pri určitých typoch trhlín v tzv. „červenej a prechodnej“ zóne menisku), alebo sa odstraňuje len jeho poškodená časť a zdravá neporušená časť sa ponechá v kolennom kĺbe na svojom pôvodnom mieste. V minulosti sa odstraňoval meniskus celý, z pomerne veľkého rezu (totálna menisektómia).

  Skrížené väzy
  Predný a zadný skrížený väz sú hlavnými predozadnými stabilizátormi vo vnútri kolenného kĺbu. Pri ich poškodení (natrhnutí, roztrhnutí) dochádza k zníženiu stability kolena, a tým postupne k degeneratívnym zmenám vedúcim k artróze kolenného kĺbu. Vzhľadom na individuálne okolnosti sa v súčasnosti vykonávajú tzv. rekonštrukčné operácie (plastika predného, resp. zadného skríženého väzu).

  Chrupavky
  Chrupavky kĺbových plôch kostí kolenného kĺbu môžu byť poškodené buď priamo následkom úrazu, alebo ako súčasť degeneratívneho ochorenia (artróza, osteoartritída, chondromalácia). Poškodenie chrupaviek možno v dnešnej dobe liečiť priamym ošetrením poškodenej časti (odstránenie vnútrokĺbových myšiek, shaving, koblácia, návrty defektov, mikrofraktúry, mozaiková plastika), „výplňou“ defektu (CaRes), resp. implantáciou kultivovaných autológnych chondrocytov (najmodernejšia, no v súčasnosti zatiaľ málo rozšírená metóda).

  Artroskopia ramena

  Ramenný kĺb je najpohyblivejším kĺbom ľudského tela, pozostáva z niekoľkých ďalších, veľmi dôležitých kĺbov. Jedným z nich je glenohumerálny kĺb medzi hlavou ramennej kosti a jamkou lopatky. Hlava ramennej kosti je vzhľadom na jamku výrazne väčšia, preto je po okrajoch jamky rozšírená väzivovou štruktúrou, glenoideálnym labrom, dôležitým pre stabilitu. Správne postavenie hlavy ramennej kosti zabezpečujú aj okolité väzy a svaly. Akákoľvek anomália v ich stavbe, či už vrodená, degeneratívne podmienená, alebo poúrazová, vedie k porušeniu pôvodného postavenia týchto štruktúr a zmene mechaniky pohybu, bolesti, nestabilite. Cieľom terapie všetkých troch diagnóz je obnoviť pôvodný fyziologický stav vo vnútri kĺbu.

  Správne postavenie hlavy ramennej kosti v jamke a pohyb v ramennom kĺbe umožňuje rotátorová manžeta. Jej poškodenie môže byť degeneratívne, prevažne po 50. roku života. Veľmi často sú podmienené zvýšenou pracovnou záťažou a atypickým zakrivením nadplecového výbežku lopatky (akromia), čo je jeden z predisponujúcich faktorov poškodenia manžety. Druhú skupinu tvoria úrazové poškodenia, veľakrát už na degeneratívne zmenenom podklade. Liečba spočíva v uvoľnení jednotlivých častí pretrhnutej manžety od okolitého tkaniva a v očistení priestoru v subakromiu. Podľa rozsahu trhliny sa zašíva a refixuje do pôvodného miesta pomocou tzv. kotvičiek.

  Najčastejšie artroskopické výkony v ramennom kĺbe

  • liečba tzv. impingement syndrómu – subakromiálna dekompresia
  • redres, dekompresia pri „zmrznutom“ ramene (capsulitisadhaesiva)
  • extrakcia voľných kĺbových teliesok
  • plastika glenoideálneho labra, puzdra – Bankartova operácia (stav po vykĺbeniach)
  • fixácia SLAP poškodenia
  • zošitie rotátorovej manžety
  • uvoľnenie vápenatých ložísk – kalcifikátov
  • ošetrenie chrupiek
  • uvoľnenie nervových štruktúr v oblasti ramenného kĺbu
  • ošetrenie akromioklavikulárnej luxácie
  • ošetrenie šľachy dlhej hlavy bicepsu

  Artroskopia členka

  Členkový kĺb je zložený kladkový kĺb. Jeho kostra je tvorená distálnym koncom píšťaly a ihlice. Tie sú spojené do vidlice, do ktorej je zasadená kladka talu. Postavenie členkového kĺbu je stabilizované zložitým väzivovým aparátom tvoreným kĺbovým puzdrom, syndezmálnymi väzmi a postrannými väzmi. Kĺbové puzdro siaha k okrajom kĺbových plôch artikulujúcich kostí. Pri akomkoľvek podvrtnutí členkového kĺbu hrozí vnútrokĺbové zranenie, príp. natiahnutie až natrhnutie bočných stabilizačných väzov.

  Najčastejšie artroskopické výkony v členkovom kĺbe

  • liečba tzv. impingement syndrómu
  • extrakcia voľných kĺbových teliesok
  • ošetrenie chrupiek
  • ošetrenie disekujúcej osteochondrózy talu
  • odstránenie reaktívne zmeneného tkaniva kĺbového puzdra – synovie
  • ošetrenie šľachy ohýbača palca, achillovej šľachy

  Artroskopia lakťa

  Lakťový kĺb spája ramennú kosť s vretennou a lakťovou kosťou, pričom tieto dve spája aj navzájom. Lakťový kĺb nám umožňuje predozadný pohyb. Spojenie medzi vretennou, ramennou, ale aj lakťovou kosťou, umožňuje aj rotačné pohyby. Postavenie kostí po stranách lakťového kĺbu je spevnené okolitými svalmi a postrannými (bočnými) väzmi.

  Najčastejšie artroskopícké výkony v lakťovom kĺbe

  • odstránenie hypertrofickej riasy
  • ošetrenie chrupiek
  • odstránenie kalcifikátov a voľných kĺbových teliesok
  • odstránenie reaktívne zmeneného tkaniva kĺbového puzdra – synovie

  Artroskopia bedra

  Ošetrujú sa hlavne poúrazové stavy a preartrotické zmeny

  • poranenie labra
  • vnútrokĺbne myšky
  • synovitída
  • osteoartróza
  • osteochondrosis dissecans

  Priebeh liečby artroskopiou

  Artroskopii predchádza vyšetrenie ortopédom alebo traumatológom. Pacient je najskôr objednaný na klinické vyšetrenie do špecializovanej poradne. K základnému vyšetreniu patrí anamnéza, klinické vyšetrenie, vyšetrenie zobrazovanými metódami – RTG(röntgen), CT (počítačová tomografia)alebo MRI(magnetická rezonancia). Na základe týchto vyšetrení lekár indikuje artroskopickú operáciu.

  Pred zákrokom

  Pred operáciou pacient podstúpi interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenia, pričom obe nemôžu byť staršie ako 14 dní. Ochlpená časť tela, na ktorej bude zákrok prebiehať, musí byť oholená (koleno, podpazušie). V prípade, že bude operovaná dolná končatina, odporúča sa v predstihu nacvičiť si chôdzu s nemeckými barlami(s opierkou pod pazuchou). Príjem do nemocnice prebieha v deň pred operáciou alebo v deň operácie. Podpíše informovaný súhlas so zákrokom. So sebou si okrem občianskeho preukazu a kartičky poistenca prinesie aj výsledky predoperačných vyšetrení a dokumentáciu z ambulantných súvisiacich vyšetrení. Do nemocnice si prinesie pravidelne užívané lieky, domáci úbor, prezuvky, pyžamo, hygienické potreby.

  Zákrok

  V deň operácie (od polnoci) pacient nemôže jesť ani piť (iba zapiť lieky nevyhnutným množstvom vody).

  Na oddelení dostane zvyčajne tabletku na premedikáciu pred anestézou (podľa pokynu anestziológa pri predanesteziologickom vyšetrení) a je následne prevezený na operačnú sálu. Po uvedení do anestézy (regionálnej alebo celkovej) je uvedený do polohy vhodnej pre operáciu podľa typu zákroku. Operácie na dolnej končatine sa robia obvykle v bezkrvnom teréne za použitia tlakovej manžety podobnej manžete tlakomeru na stehno, ktorá sa nafúkne na hodnoty vyššie ako je systolický krvný tlak pacienta. To zabezpečuje obmedzený prietok krvi cievami za naloženou manžetou na krátky časový interval nevyhnutný pre vykonanie artroskopie, čim sa zlepší zobrazenie jednotlivých vnútrokĺbových štruktúr a minimalizuje krvné straty. Počas zákroku sa do kĺbu zavádza videokamera (artroskop) cez malý rez veľkosti približne 1 cm. Pomocou artroskopu sa obraz kĺbu prenáša na monitor a zároveň sa môže nahrať na záznamové zariadenie. Všetky vnútrokĺbne poškodenia a ochorenia môžu byť ošetrené pomocou špeciálnych inštrumentov, ktoré sú do operovaného kĺbu opäť zavádzané cez druhý krátky rez (takisto len dĺžky okolo 1 cm). V niektorých situáciach takýchto malých rezov, tzv. portov, si môže operatér vytvoriť viac. Počas artroskopie v kĺbe neustále prúdi sterilný preplachový roztok, ktorý je do kĺbu privádzaný pomocou špeciálnej pumpy a následne odsávaný pomocou odsávacieho systému, čo umožňuje lepšiu viditeľnosť jednotlivých vnútrokĺbových štruktúr. Pozorované štruktúry kĺbu sú na monitore zväčšené v porovnaní so skutočnosťou vďaka sústave šošoviek artroskopu a vodnému prostrediu. Po operácii sa operačné rany prekryjú sterilným krytím. Do kĺbu sa niekedy zavádza tzv. Redonov drén, čo je „hadička“, ktorá má za úlohu odvádzať nadmerne produkovaný obsah z kĺbu do zbernej flaše.

  Po zákroku

  Štandardne býva pacient prepustený do domáceho ošetrovania na nasledujúci deň po operácii (prvý pooperačný deň, dopoludnia), prípadne druhý pooperačný deň.

  Návrat do bežného života

  Po operácii je inštruovaný zdravotníckym personálom o ďalšej pooperačnej liečbe – mobilizácia, nácvik chôdze s barlami, fixácia ortézou, pooperačné cviky, lokálne ošetrovanie rán, prevencia hlbokej žilovej trombózy/aplikácia nízkomolekulárneho heparínu samotným pacientom. Zvyčajne na 10-14. deň po operácii sa odstraňujú stehy z rán a pacient následne dostane ďalšie odporúčania súvisiace s rehabilitáciou na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. V prípade rekonštrukčných zákrokov vyžadujúcich fixáciu ortézou, sadrou alebo dlahou dochádza k rehabilitácii až po sňatí týchto podporných pomôcok, približne o 6 týždňov. Ďalšia kontrola nasleduje po skončení rehabilitácie, približne mesiac po zákroku.

  Po nekomplikovanej artroskopii kolenného, ramenného, členkového, bedrového alebo lakťového kĺbu, po ukončení rehabilitácie, je návrat do bežných činností (eventuálne k športu) približne o mesiac po zákroku. V prípade rekonštrukčných operácii ramena po troch mesiacoch a po rekonštrukciách skrížených väzov kolena alebo bedra sa pacient môže vrátiť k bežným činnostiam o šesť mesiacov po zákroku.

  Bunková liečba a tkanivové inžinierstvo je pravdepodobne veľkou budúcnosťou aj pre ochorenia pohybového aparátu, resp. pre ich liečbu. Aj keď v súčasnosti v médiách prezentované výsledky výskumov a perspektívy oblasti nie vždy zodpovedajú praktickej možnosti realizácie tejto liečby v našich podmienkach, veríme, že v budúcnosti prinesie táto oblasť výrazný progres v možnostiach ošetrenia našich pacientov.

  Sme radi, že vďaka vynikajúcej tkanivovej banke našej nemocnice máme k dispozícii možnosti, ktoré v iných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku zvyčajne nemajú. Na našom pracovisku sa venujeme týmto druhom liečby už od roku 2000.

  V súčasnosti sú využívané hlavne prípravky z vlastnej krvi (pomocou autológnych koncentrátov z krvných doštičiek) za účelom podpory regenerácie kĺbovej chrupky, šliach a svalov. Vzhľadom k legislatívnym obmedzeniam je využitie ostatných, už dostupných možností limitované.

  Na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva v Košiciach sa venujeme diagnostike, liečbe a prevencii ortopedických a úrazových ochorení v detskom veku. Z tohto dôvodu je materiálne, personálne a priestorové vybavenie kompletne prispôsobené potrebám detského pacienta. K dispozícii máme samostatne vyčlenené pododdelenie C vyhradené iba pre deti a adolescentov do 19 rokov s celkovou kapacitou 10 lôžok, z toho 2 izby sú vybavené prístelkami pre rodičov, resp. pre doprevádzajúcich dospelých. V rámci oddelenia je k dispozícii aj samostatná jedáleň, vyšetrovňa / preväzovňa a WC.

  Venujeme sa komplexnej liečbe ochorení a chýb pohybového aparátu, vrodených a získaných, rovnako aj ich následkov. Jedná sa o liečbu konzervatívnu a operačnú a samozrejme nemenej dôležitú pooperačnú a následnú starostlivosť a rehabilitáciu.

  Pacient prvotne prichádza na naše detské ortopedické ambulancie (na Triede SNP 1, t.č. 055/640 3492, alebo na Rastislavovej 43, t.č. 055/615 2582, 055/615 2578) v sprievode rodiča (zákonného zástupcu) za účelom vyšetrenia, diagnostiky a následného manažmentu pacienta. V prípade potreby operačného riešenia je objednaný na lôžkový pobyt s konkrétnym termínom operačného zákroku a vysvetlením predoperačnej prípravy (pediatrické predoperačné vyšetrenie, anestéziologické predoperačné vyšetrenie), ak ide o akútny stav, tieto vyšetrenia sú realizované počas lôžkového pobytu u nás.

  V prípade detského pacienta s úrazom je prvotne vyšetrovaný v traumatologickej ambulancii, v prípade nutnosti operácie je prijímaný na naše C oddelenie a chystaný na operačný zákrok.

  Plánované operácie sa vykonávajú 2-krát do týždňa na operačnom sále s kompletným vybavením pre potreby detskej operatívy a anestéziologickej starostlivosti. Akútni úrazoví pacienti sú operovaní denne v čo najkratšom časovom rozmedzí po ich príprave.

  Spektrum výkonov

  • skríning a liečba (konzervatívna a operačná) vrodenej dysplázie bedrového kĺbu (vrátane USG vyšetrení novorodeneckých bedrových kĺbov vykonávaných denne na ambulanciách)
  • liečba (konzervatívna a operačná) vrodenej konskej nohy (pes equinovarus congenitus) podľa Ponsetiho
  • liečba deformít a skratov šliach dolných končatín (konzervatívna a operačná) spojených s diagnózou DMO (detská mozgová obrna)
  • liečba (konzervatívna a operačná) plochonožia a iných deformít nôh
  • konzervatívna liečba chybného držania tela, skoliózy, iných deformít chrbtice a hrudníka
  • detská onkoortopédia (kostné a mäkkotkanivové tumory, nádorom podobné afekcie – kostné cysty a ich operačné riešenie), spolupráca s Oddelením detskej onkológie a hematológie DFN
  • liečba chondromalácie jabĺčok, iných patellárnych porúch, artroskopické operácie kolien v detskom veku
  • liečba (konzervatívna a operačná) aseptickýh nekróz kostí
  • liečba skratov a uhlových deformít končatín
  • liečba infekcií v rozsahu pohybového aparátu u detí a adolescentov
  • liečba (konzervatívna a operačná) porúch šľachového aparátu
  • liečba (konzervatívna a operačná) zlomenín a iných úrazových stavov u detí a adolescentov

  Uvedomujeme si, ako všeobecne vplýva nemocničné prostredie na dieťa a jeho rodiča, preto sa všetok náš personál snaží o vytvorenie čo najmenej stresujúceho prostredia v rámci pobytu u nás.

  Nádorové ochorenia pohybového aparátu sú relatívne vzácne. Napriek tomu predstavujú významnú „kapitolu“ v ortopédii. Diagnostika a liečba týchto ochorení je náročná a vyžaduje multiodborovú spoluprácu.

  Naša klinika sa danej problematike (onko-ortopédii) venuje v spolupráci s onkológmi Východoslovenského onkologického ústavu a.s. formou sarkómovej komisie. Štandardná liečba nádorov je chirurgická, v prípade potvrdenia zhubného ochorenia doplnená v indikovaných prípadoch rádioterapiou, prípadne chemoterapiou.

  Na klinike vykonávame operácie v plnom rozsahu – chirurgická diagnostika (biopsia) a čiastočné alebo úplné odstránenie benígnych nádorov, nádorom podobných afekcií alebo malígnych nádorov v závislosti od lokalizácie a rozsahu samotného nádoru a postihnutého okolitého tkaniva. V prípade možností úplného odstránenia nádoru vykonávame implantáciu individuálnou tumoróznou endoprotézou. Patologické alebo hroziace patologické zlomeniny riešime stabilizáciou osteosyntetickým materiálom. Pri nemožnosti úplného odstránenia nádoru vykonávame v indikovaných prípadoch zmenšenie nádoru (debulking). Zároveň v spolupráci s pracoviskom Združenej tkanivovej banky máme ako jediný vo Východoslovenskom kraji možnosť liečby benígnych kostných nádorov alogénnymi štepmi.

  Liečenie ochorení a poranení ruky a zápästia stojí často na pomedzí medzi viacerými odbormi. Predovšetkým sa chirurgii ruky venujú špecialisti v odbore Ortopédia, Úrazová chirurgia, Plastická chirurgia, Neurochirurgia.

  V minulosti sme boli dlhoročným centrom pre replantácie (ošetrenie amputačných a devastačných poranení v oblasti ruky). Toto centrum bolo delimitované na iné pracovisko UN LP.

  Na našom pracovisku riešime v súčasnosti rôzne vrodené a získané deformity, ochorenia a úrazy ruky. Plánované operácie sa vykonávajú hlavne pre útlakové syndrómy nervov (syndróm karpálneho tunela), kontraktúry prstov (Dupuytrenova choroba), „lúpavé“ prsty, zhubné a nezhubné nádory mäkkých štruktúr a skeletu a pod. V skupine poranení zápästia a ruky sú to predovšetkým zlomeniny a poranenia šliach.

  Mnohé operácie v oblasti chirurgie ruky riešime v miestnom znecitlivení ako jednodňovú ambulantnú starostlivosť, keď je pacient prijatý a prepustený v deň operácie.

  Od 1. novembra 2019 zabezpečuje naše pracovisko replantačnú pohotovosť pre amputačné poranenia ruky, resp. poranenia ruky vyžadujúce revaskularizáciu, pre Košický a Prešovský kraj.

  Deformity nohy a členka postihujú veľkú časť dospelej populácie.

  Každá operácia predstavuje svojim spôsobom zásah do tela pacienta. Chirurgický zákrok štandardne nasleduje až po vyčerpaní všetkých dostupných možností konzervatívnej liečby (rehabilitácia, fyzikálna liečba, taping, ortopedické pomôcky, obuv, obstreky, Rtg liečba a pod.). V prípade vrodených deformít sa zvyčajne operácia plánuje pri stanovení diagnózy.

  Na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva vykonávame štandardné i zložité operačné riešenia ochorení nohy a členka. Spektrum operačných výkonov tvoria miniinvazívne zákroky ako artroskopia členkového kĺbu, korekčné operácie vrodených a získaných statických deformít nohy a členka.

  V detskom veku najčastejšie vykonávame plastiku Achilovej šľachy po Ponsetiho liečbe, prolongácie šliach, korekcie, znehybnenie členkového event. iných kĺbov nohy v závislosti na stupni a rozsahu deformity. Sme jedným z troch pracovísk na Slovensku v liečbe bolestivého flexibilného plochonožia u detí vstrebateľnou špeciálnou skrutkou.

  V dospelosti operačne riešime získané deformity nohy a členka ako vybočený palec, stuhnutý palec, plochonožie s metatarzalgiou, deformity prstov, zápaly či ostrohy v oblasti Achilovej šľachy a iné kostné výrastky. Ako prvý na Slovensku sme v liečbe artrózy základného (koreňového) kĺbu palca nohy použili, tzv. hemiartroplastiku („polovičný“ umelý kĺb) s pomerne dobrými výsledkami.

  Výrazné primárne alebo sekundárne (najčastejšie poúrazové) artrotické zmeny v oblasti nohy a členka riešime rekonštrukčnými operáciami. Artrózu členkového a subtalarného kĺbu riešime pomerne náročným operačným výkonom s dobrými výsledkami. Vzhľadom na výbornú spoluprácu s pracoviskom Združenej tkanivovej banky máme ako jediný vo Východoslovenskom kraji možnosť podpornej liečby využitím alogénnych kostných štepov.

  Na našej klinike poskytujeme aj komplexnú liečbu poúrazových stavov aj z oblasti športovej ortopédie a traumatológie formou osteosyntézy rôzneho typu podľa nutností a typu zlomeniny, vykĺbenia.

  K vyšetreniu sa môžete objednať na telefónnom čísle 055/640-3563.

  Infekcie v oblasti pohybového aparátu sú veľmi závažným ochorením, ktoré predovšetkým pri postihnutí kostí a kĺbov má náročnú a nie vždy úspešnú liečbu. V mnohých prípadoch však napriek všetkej snahe zanecháva trvalé následky.

  Na našom pracovisku sa venujeme komplexnej liečbe infekcií pohybového aparátu, a to úrazového aj neúrazového pôvodu, vrátane infekcií kĺbových náhrad. Vzhľadom k závažnosti problematiky máme pre pacientov s infekciami pohybového aparátu vytvorené špecializované pracovisko – septické oddelenie.

  Okrem dlhodobej a finančne náročnej antibiotickej liečby je vo väčšine prípadov nevyhnutný operačný zásah. Často však nepostačuje jedna chirurgická intervencia, ale operácií musí byť viacero. Podľa charakteru postihnutia je niekedy nutná aj spolupráca s kolegami z plastickej chirurgie na zabezpečenie kožného krytia, resp. rekonštrukcie časti tkanív.

  Hospitalizácia pacientov môže byť trvajúca niekoľko týždňov a hojenie rán, či pooperačná starostlivosť na ambulancii je dlhodobá.

  V krajných situáciách neriešiteľnej infekcie končatiny je vo vzácnych prípadoch nevyhnutné vykonať aj amputačný výkon. Všetka naša snaha však je zameraná na vyliečenie infekcie.

  Na našej klinike poskytujeme komplexné ošetrenie poranení pohybového aparátu. Primárne ambulantné vyšetrenie a ošetrenie prebieha v traumatologickej ambulancii Oddelenia urgentného príjmu, kde je nepretržitá dostupnosť pracovníkov pre akútne ošetrenie úrazov detí a dospelých. V prípade potreby hospitalizácie, resp. operácie sú pacienti prijímaní na naše pracovisko.

  Podľa charakteru poranenia sa následne lieči operačným alebo neoperačným spôsobom. S výnimkou spondylochirurgie (operácie chrbtice) a niektorých špecifických výkonov sú operačné výkony realizované na našom pracovisku. Pri ošetrení nervových, cievnych a iných špecifických poranení spolupracujeme s pracoviskami príslušnej špecializácie (predovšetkým Neurochirurgická klinika, Klinika cievnej chirurgie VUSCH, atď.).

  Pre ošetrovanie geriatrických pacientov so zlomeninou stehnovej kosti máme vytvorené špecializované oddelenie s cieľom zabezpečiť potrebnú náročnú starostlivosť o týchto pacientov.

  K operačnému ošetreniu zlomenín máme k dispozícii moderné osteosyntetické (na spájanie úlomkov pri zlomenine) materiály a implantáty.


X

Ako sa mám objednať na operáciu?
Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v areáli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

Kto ma môže odoslať na vyšetrenie?
Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

Aké sú doplatky za operácie?
Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

Ako si objednať nadštandardnú izbu?
V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

Aké umelé kĺby používame?
Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je titánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.

X