linika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva logo
FAQ - často kladené otázky

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vznikla v roku 1948 ako druhá ortopedická klinika na Slovensku. Od začiatku svojej existencie prešla veľkým vývojom v liečebno-preventívnej a vedecko-výskumnej oblasti. V nadväznosti na rýchle sa rozvíjajúce poznatky v ortopédii a traumatológii pohybového ústrojenstva prebieha jej neustály rozvoj s aplikáciou najnovších poznatkov do praxe.

Klinika poskytuje komplexné služby v diagnostike a liečbe ochorení a úrazov pohybového aparátu u detí a dospelých.

Lôžková časť kliniky je súčasťou komplexu UN L. Pasteura na Tr. SNP č. 1 v Košiciach. Umiestnená je na 12. a 15. poschodí lôžkového monobloku. Pozostáva z jednotlivých oddelení s celkovou kapacitou 65 lôžok.

Ambulancie sú rozmiestnené podľa zamerania v oboch areáloch UN LP - jednak na Tr. SNP, ako aj na Rastislavovej ulici.

Ročne vykonávame v rámci celého spektra výkonov cca 2000 operácií. K dispozícii máme tri ortopedické operačné sály. Operačné sály sú súčasťou Centrálneho operačného traktu so špeciálnym hygienickým prostredím potrebným na zabezpečenie optimálnych podmienok k ortopedickým operáciám. K chirurgickému ošetreniu septických stavov využívame špecializovanú septickú operačnú sálu.

Podrobnejšie informácie nájdete v jednotlivých špecializovaných sekciách stránky.

historická foto

História

Ortopedická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach vznikla v roku 1948 ako druhá klinika ortopédie na Slovensku. Za prednostu bol ustanovený doc. MUDr. Jaromír Štepán (bývalý primár Ortopedického oddelenia v Prešove), ktorý viedol pracovisko do roku 1957. Pôvodne mala klinika 60, neskôr 90 lôžok. S pravidelnou výučbou ortopédie v Košiciach sa začalo v roku 1954. Ťažisko práce lekárov kliniky bolo orientované na preventívne – liečebnú starostlivosť, vedecká činnosť bola zameraná hlavne na problematiku vrodeného vykĺbenia bedrového kĺbu, na ochorenia ramenného kĺbu a rehabilitáciu.

V roku 1957 sa stal prednostom kliniky doc. MUDr. Miroslav Haluzický, CSc., ktorý dovtedy pracoval ako odborný asistent na Ortopedickej klinike v Bratislave. Ortopedickú kliniku viedol do roku 1978. Ústrednou témou vedecko – výskumnej činnosti kliniky boli v tom čase aseptické kostné nekrózy, chondropatie epifýz femuru a onkoortopédia.

V roku 1971 prišiel pracovať na Ortopedickú kliniku MUDr. Michal Kováč, CSc., ktorý po atestácii a habilitácii v odbore v roku 1978 prevzal vedenie kliniky a vo funkcii prednostu pôsobil do roku 1990. Vedecko – výskumná činnosť v danej dobe bola zameraná predovšetkým na problematiku porúch krvného zásobenia hlavy stehnovej kosti a úrazov oblasti bedrového kĺbu s dôrazom na hodnotenie výsledkov rôznych operačných metód a osteosyntéz zlomenín horného konca stehnovej kosti.

V roku 1981 sa klinika z pavilónového areálu na Rastislavovej ulici presťahovala do nových priestorov Fakultnej nemocnice s poliklinikou a LF UPJŠ v Košiciach na Tr. SNP č. 1, kde sa pôvodne na 60 a v súčasnosti na 65 lôžkach začali realizovať moderné a rekonštrukčné operácie ochorení a úrazov pohybového aparátu. Od roku 1986 sa na kliniku prijímajú a liečia nielen poúrazové stavy, ale aj akútne poranenia pohybového aparátu.

V období rokov 1990 až 2018 kliniku, už s pozmeneným názvom Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, viedol prednosta doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc. Zaslúžil sa o implementáciu metód regeneračnej medicíny pri liečbe poškodenej kĺbovej chrupky, aseptických kostných nekróz, oneskoreného kostného hojenia a kostných defektov rôznej etiológie. Významnou mierou prispel k rozvoju moderných operačných princípov v primárnej a revíznej endoprotetike kĺbov, onkoortopédii a traumatológii pohybového aparátu.

Od r. 2012 až do septembra 2018 viedol kliniku primár MUDr. Róbert Čellár PhD., MPH. Počas jeho pôsobenia došlo k rekonštrukcii veľkej časti priestorov kliniky, otvoreniu samostatného detského pododdelenia so špecializovanou starostlivosťou o pediatrického ortopedického pacienta, otvoreniu oddelenia zameraného na starostlivosť o geriatrických pacientov po zlomenine stehnovej kosti. Z odborného hľadiska sa na klinike rozšírilo spektrum výkonov najmä v detskej a artroskopickej operatíve, zavádzali sa nové metodiky liečby infekcií a nádorov pohybového aparátu. Bol kladený dôraz na využívanie najnovších poznatkov a implantátov v endoprotetike a traumatológii pohybového aparátu. Nemalý dôraz bol kladený na sústavné vzdelávanie sa jednotlivcov, vrátane organizácie odborných podujatí a workshopov.

Od októbra 2018 sa prednostom kliniky stáva doc. MUDr. Marek. Lacko, PhD.

Štruktúra pracoviska

Klinika sa skladá z lôžkovej časti, ambulancií a operačných sál.

Lôžková časť kliniky

Je umiestnená v lôžkovom monobloku na Tr. SNP č.1 na 12. a 15. poschodí. Celková kapacita je 65 lôžok. Na dvanástom poschodí sú umiestnené tri oddelenia – A, B, C. Oddelenia sú rozdelené na mužské a ženské. V prípade potreby zmiešané. Na oddelení C sú vytvorené podmienky na hospitalizáciu detských pacientov v doprovode rodiča. Štandardné izby sú trojlôžkové. Nadštandardné sú dve dvojlôžkové a dve jednolôžkové s vlastným sociálnym zariadením na A oddelení. Na pätnástom poschodí sú umiestnené oddelenia D a E. Oddelenie D je zamerané na liečbu geriatrických pacientov po zlomenine stehnovej kosti. Na oddelení E sú hospitalizovaní pacienti s infekciami pohybového aparátu. Veľká časť priestorov prešla v posledných rokoch rekonštrukciou, ktorá umožnila výrazne zlepšiť podmienky pre pobyt našich pacientov.

Ambulancie kliniky

Nachádzajú sa v nemocničnom areáli na Tr. SNP (Nová nemocnica) aj na Rastislavovej ulici (Stará nemocnica).

V Novej nemocnici sú ambulancie umiestnené na 1. a 2. poschodí polikliniky. Na prvom poschodí sú tri ambulancie – všeobecná ortopedická ambulancia, prijímacia ambulancia a poradňa č.1. Na druhom poschodí je umiestnená detská ortopedická ambulancia a poradňa č.2, kde sa realizujú aj USG vyšetrenia pohybového aparátu a detských bedrových kĺbov.

Ošetrovanie úrazov prebieha v dvoch úrazových ambulanciách Oddelenia urgentného príjmu na Tr. SNP č.1.

V Starej nemocnici sú ambulancie kliniky umiestnené v Pavilóne zdravia (pavilón č. XXVIII.). Nachádzajú sa tu dve všeobecné ortopedické ambulancie pre dospelých a jedna pre detských pacientov, ambulancia s denzitometrom a ambulancia osteologická. Taktiež je tu umiestnená ambulantná infúzna izba.

Ďalšie ambulancie, na ktorých pracujú naši lekári sú súčasťou Združenej tkanivovej banky v Starej nemocnici, v pavilóne č.I. V týchto ambulanciách sa okrem štandardných výkonov poskytujú aj špeciálne služby súvisiace s bunkovou liečbou.

Operačné sály

Operačné výkony sú realizované na operačných sálach Centrálneho operačného traktu na Tr. SNP. K dispozícii máme dve superaseptické sály na 1. poschodí a jednu aseptickú sálu na prízemí. Septické výkony realizujeme na samostatnej septickej operačnej sále.

   ☏ 055/640 3337
   fax.: 055/640 3200
   ✉ ortopedia.snp@unlp.sk

   doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. 055/640-3538
   MUDr. Vladimír Filip, PhD. 055/640-3542
   PhDr. Marcela Diheneščíková 055/640-3536

     PRACOVŇA AMBULANCIA
   MUDr. Svetlana Andrejčáková 055/640 3552 055/640 3563
   MUDr. Marek Balog 055/640 3535 055/640 3563 / 055/615 2071
   MUDr. Juraj Barej 055/640 3535 055/640 3563 / 055/615 2071
   MUDr. Matúš Bereš 055/640 4327 055/640 3563
   MUDr. Juraj Bielek 055/640 3542 055/640 3563
   MUDr. Jakub Blaško 055/640 3543 055/640 3563
   MUDr. Katarína Blašková 055/640 3552 055/640 3492
   MUDr. Jozef Bogdan 055/640 3535 055/640 3492
   MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH 055/640 3539 055/640 3563
   MUDr. Barbora Diheneščíková 055/640 3552  
   MUDr. Ondrej Fehér 055/640 3552 055/640 3492
   MUDr. Oľga Fehérová 055/640 3552  
   MUDr. Vladimír Filip, PhD. 055/640 3542 055/640 3563
   MUDr. Martin Foľvarský 055/640 3543 055/640 3563 / 055/615-2583
   MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH 055/640 3535 055/640 3492 / 055/615 2582
   MUDr. Judita Horváthová 055/615 2577 055/615 2582 / 055/615 2075
   MUDr. Peter Hrdlík 055/640 3535 055/640 3563
   MUDr. Marián Huňár 055/640 3553 055/640 3492
   MUDr. Martin Kalanin 055/640 3535 055/640 3563
   MUDr. Michal Kaselya 055/640 3535 055/640 3492
   MUDr. Jozef Kollár 055/615 2574 055/615 2582
   MUDr. Kamil Kopčík 055/640 3543 055/640 3563
   MUDr. Ján Krajník 055/615 2574 055/615 2582 / 055/615 2075
   doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. 055/640 3538 055/640 3492
   MUDr. István Mitró, PhD., MPH 055/640 4327 055/615 2075
   MUDr. Yousef Samir Yousif Naser 055/640 3535 055/615 2582
   MUDr. Peter Nemec 055/640 3545 055/640 3563
   MUDr. Ján Pobeha 055/640 3543 055/640 3492
   MUDr. Daniela Schreierová 055/640 3552 055/640 3492 / 055/615-2583
   MUDr. Dávid Sokol 055/640 4327 055/640 3492
   MUDr. Ondrej Stebnický 055/640 3535 055/640 3563
   MUDr. Rastislav Šepitka, MPH 055/640 3543 055/640 3563
   MUDr. Štefan Štolfa, PhD. 055/640 3535 055/640 3563
   doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc. 055/640 3537  

   Oddelenie A  
   úseková sestra 055/640 3531
   vyšetrovňa lekárov 055/640 3369
   Oddelenie B  
   úseková sestra 055/640 3532
   vyšetrovňa lekárov 055/640 3368
   Oddelenie C  
   úseková sestra 055/640 3530
   vyšetrovňa lekárov 055/640 3530
   Oddelenie D  
   úseková sestra 055/640 4790
   vyšetrovňa lekárov 055/640 4790
   Oddelenie E  
   úseková sestra 055/640 4790
   vyšetrovňa lekárov 055/640 4790
   Konziliárna ambulancia 055/640 3533

   Poliklinika UN LP - Tr. SNP 1  
   Ortopedické ambulancie pre dospelých - 1. poschodie 055/640 3563
   Ortopedické ambulancie pre dospelých - 2. poschodie 055/640 3492
   Osteologická ambulancia 055/640 3563
   Detská ortopedická ambulancia 055/640 3492
   Ortopedicko-traumatologická ambulancia 055/640 3507
   Areál UN LP - Rastislavova 43  
   Ortopedická ambulancia pre dospelých I. 055/615 2579
   Ortopedická ambulancia pre dospelých II. 055/615 2580
   Detská ortopedická ambulancia 055/615 2578
   Osteologická ambulancia 055/615 2758
   Denzitometria 055/615 2753
   Ambulancia ortopedickej protetiky 055/615 2583
   Združená tkanivová banka - ambulancia I. 055/615 2071
   Združená tkanivová banka - ambulancia II. 055/615 2075
   Traumatologické ambulancie OUP 055/640 3129


X

Ako sa mám objednať na operáciu?
Objednávate sa na vyšetrenie buď priamo k lekárovi, u ktorého chcete byť liečený (kontakty viď v sekcii ambulancie), alebo na t.č. 055/640-3563 pre ambulancie na poliklinike Tr. SNP 1, resp. 055/615-2582 pre ambulancie v pavilóne zdravia v areáli Rastislavova 43, kde budete ďalej informovaný a objednaný.

Kto ma môže odoslať na vyšetrenie?
Na vyšetrenie Vás musí odoslať Váš ošetrujúci spádový ortopéd, prípadne Váš praktický (obvodný) lekár.

Aké sú doplatky za operácie?
Sme štátne zdravotnícke zariadenie. V súčasnosti nie sú žiadne doplatky pacienta. Celá liečba je hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. V niektorých prípadoch je liečba drahšia ako je výška platby od zdravotnej poisťovne. Ani v takýchto prípadoch však nedoplácate rozdiel.

Ako si objednať nadštandardnú izbu?
V prípade, že máte určený termín prijatia na hospitalizáciu, môžete si nahlásiť na t.č. 055/640-3531 u dennej sestry oddelenia 12 A, resp. 055/640-3532 u dennej sestry oddelenia 12 B, záujem o nadštandardnú izbu. Prípadne pri prijatí na oddelenie sa môžete informovať, či sú tieto izby voľné.

Aké umelé kĺby používame?
Používame umelé kĺby dlhoročných osvedčených výrobcov. Sú zvyčajne zložené z viacerých častí. Základnou zložkou zvyčajne používaných je titánová zliatina. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné použitie špecifických typov.

X